Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ogłoszenia

Oferty Pracy:


 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Populacji.

 

Wymagania

1) stopień naukowy magistra lub doktora w dyscyplinie biologia lub pokrewnej;

2) doświadczenie w badaniach paleoekologicznych w tym metodyce i interpretacji wyników analiz stabilnych izotopów i mikrośladów starcia uzębienia;

3) odbyte staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych

4) dorobek naukowy: autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych z zakresu biologii i paleoekologii w recenzowanych czasopismach naukowych wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

5) udział w projektach badawczych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów naukowych i kierowaniu projektami badawczymi;

6) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

- realizacja badań z zakresu paleoekologii ssaków,

- analiza danych naukowych dotyczących paleoekologii ssaków;

- publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;

- planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;

- współpraca z zespołem IBS PAN.

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

-  życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji i udział w projektach naukowych oraz stażach naukowych;

-  odpis dyplomu;

-  oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. Zm.).

Termin składania dokumentów: do 24.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 31.08.2016 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: rkowal@ibs.bialowieza.pl

 


Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w projekcie badawczym NCN: „ Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej".

 

 

Wymagania/requirements:

1.      Stopień magistra nauk biologicznych, specjalizacja ekologia.

2.      Znajomość i praktyczne doświadczenia z ekologicznych badań terenowych.

3.      Dobra znajomość metod statystycznych do analizy zestawów danych terenowych charakteryzujących się dużą zmiennością.

4.      Dobra znajomość programów statystycznych, w szczególności pakietów w środowisku R.

5.      Autorstwo (zwłaszcza pierwszy lub drugi autor) artykułów naukowych z zakresu ekologii zwierząt lub ekologii roślin w recenzowanych czasopismach międzynarodowych.

6.      Doświadczenie w pracy lub studiach na zagranicznej uczelni lub instytucie naukowym.

7.      Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

8.      Podstawowa znajomość języka holenderskiego będzie dodatkowym plusem.

In English:

1. Degree Master of Science in Biology, specialization Ecology.

2. Knowledge and practical experience with ecological field studies.

3. Good knowledge of statistics and statistical methods to analyse highly-variable field data sets.

4. Good knowledge of statistical software packages (especially R).

5. Author (preferably first) of at least one scientific article in the field of plant or animal ecology in a peer-reviewed international scientific journal.

6. Experience in working/studying at a foreign scientific institute or university.

7. Fluent skills in English both in speaking and writing.

8. Communicative skills in Dutch language is an additional plus.

Opis zadań/Description of tasks:
Asystent będzie uczestniczył w projekcie naukowym „Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w charakterze wykonawcy (okres finansowania doktoranta: do 24 miesięcy). Celem tego projektu jest zbadanie długoterminowego wpływu dużych powalonych drzew w połączeniu z obecnością wilków na regenerację gatunków drzew preferowanych i niepreferowanych przez jelenia europejskiego w Puszczy Białowieskiej w Polsce.

Badania będą prowadzone w polskiej części Puszczy Białowieskiej (ok. 600 km2), gdzie obecna jest pełna gildia pięciu gatunków kopytnych (żubr europejski Bison bonasus, łoś Alces alces, jeleń europejski Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa), które współwystępują wraz z ich naturalnymi drapieżnikami (wilk, ryś Lynx lynx). Aby odpowiedzieć na nasze główne pytania badawcze wykorzystamy trzy główne metody: 1) badania opisowe w naturalnych drzewostanach oraz 2) badania eksperymentalne na założonych powierzchniach wzdłuż gradientu ryzyka drapieżnictwa. Dodatkowo (3) zostaną przeprowadzone pilotażowe eksperymenty w ekosystemach leśnych znajdujących się pod silną presją antropogeniczną. W badaniach opisowych (metoda 1) badane będzie odnowienie drzew w zależności od ryzyka drapieżnictwa w dużej skali (obecność wilków) i małej (obecność dużych martwych drzew). Oceniany będzie skład gatunkowy odnowienia drzew, cechy związane z przyrostem na wysokość oraz poziom zgryzania na poziomie osobnika. W podejściu eksperymentalnym manipulowane będą zarówno czynniki wielko- jak i mało-skalowe na replikowanych powierzchniach badawczych. W Holandii, w ekosystemach leśnych, w których nie występują wilki (ani rysie), sprawdzimy czy duże, powalone drzewa odgrywaja rolę w procesie regeneracji drzew także w sytuacji braku dużych drapieżników w systemie.Badania zostaną wykonane przy pomocy tych samych metoda jakie wykorzystane zostaną w Puszczy Białowieskiej, co umożliwi później bezpośrednie porównanie wyników eksperymentów dla obu obszarów, a w konsekwencji udzielenie odpowiedzi na pytanie czy powalone drzewa stanowią istonty czynnik ryzyka także w ekosystemach pozbawionych dużych drapieżników.

Zadania do wykonywania na stanowisku obejmują głównie opracowywanie i analizowanie danych. Dodatkowo asystent będzie uczestniczył w przygotowywaniu publikacji naukowych będących efektem prowadzonych analiz.

Ponieważ projekt prowadzony jest w kooperacji ze Uniwersytet w Groningen (Holandia), udział w badaniach będzie związany z pobytem za granicą (min. 3 miesiące w roku).


In English:
The applicant will take part in the research project entitled "Landscape of fear in closed-canopy forests: combined effects of tree logs and wolves onregeneration of palatable and less palatable tree species", financed by the the National Science Centre (Poland). The position is a scholarship that can develop into a PhD position when additional funding is available. The aim of the project is to test the long-term effects of large tree logs on the forest floor in combination with wolf presence on the regeneration of preferred and unpreferred tree species for red deer in the Białowieża Primeval Forest in Poland.

The study will be conducted in the Polish part of Białowieża Primeval Forest, where a complete guild of five ungulate species European bison Bisonbonasus, moose Alcesalces, red deer Cervuselaphus, roe deer Capreoluscapreolus, wild boar Susscrofa) which co-occur with their natural predators (wolf, lynx Lynx lynx).To answer our main research questions we will use three main approaches: 1) descriptive studies in natural stands, 2) experimental plots along gradients of predation risk, 3) pilot studies to explore how predation risk effects work in human-dominated landscapes. For the first approach we will take detailed measurements of tree saplings under field conditions in relation to large-scale (wolf presence) and fine-scale risk (tree log presence) risk factors. We will determine the tree species composition, growth characteristics and browsing intensity. For approach two we will carry out an experiment in which we manipulate afore-mentioned large-scale and fine-scale risk factors. Finally for approach three, we will study in the Netherlands, where no wolves (and lynx) occur, whether tree logs also facilitate tree regeneration in the absence of predators. Comparison of the results obtained in Poland and Netherlands should show whether tree logs are still a risk factor in predator-free environment.

 

The applicant will take part in all mentioned activities and will be responsible for collection of data and analyses. In addition, the assistant will be involved in the preparation of scientific publications resulting from the analyses.

 

Since the project is conducted in cooperation with the University of Groningen (Netherlands), part of the studies will be associated with a stay abroad (min. 3 months a year).

 

Warunki zatrudnienia/conditions of employment
Umowa o pracę na czas określony (24 miesiące)/contract for 24 months

Rozpoczęcie pracy/start of work: 1.10.2016.

Wysokość wynagrodzenia/salary: 3000 PLN/miesiąc (brutto) / 3000 PLN/month (gross).

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu;
  • Życiorys naukowy przedstawiający doświadczenie i osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, staże odbyte w jednostkach naukowych w kraju lub za granicą, wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.;
  • List motywacyjny;
  • Listy lub kontakty referencyjne.

Oceny kandydatów dokona komisja składająca się z polskich i holanderski partnerów realizujących projekt. Po wstępnej ocenie przedstawionych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Składanie dokumentów: do 15.08.2016 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: od 15.08.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2016 r.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: dkuijper@ibs.bialowieza.pl

In English:

Required documents:

  • Copy of diploma
  • CV showing experience and scientific achievements of the candidate, including publications in peer-reviewed journals, international internships completed in scientific institutions in Poland and abroad, acquired research grants or scholarships, awards, workshops, scientific training, participation in research projects, etc.
  • Motivationletter
  • Letter or contact persons for reference

Evaluation of candidates will be carried out by a commission consisting of Polish and Dutch partners involved in the project. After a preliminary assessment of the submitted documents, suitable candidates will be invited for an interview (possibly via Skype).

Submission of documents: till 15.08.2016 r.
Job interview: from 15.8.2016 r.
Decision: before 15.09.2016 r.

For questions please contacts: dkuijper@ibs.bialowieza.pl

 


 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści