Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ogłoszenia

Oferty Pracy:


 

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie:

 „Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt"

Kierownik projektu: dr Marta Kołodziej-Sobocińska

 

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne albo status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
  2. zainteresowanie pracą naukową;
  3. umiejętność pracy w zespole;
  4. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  5. umiejętność opracowywania i prezentowania wyników.

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys naukowy (w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: 'Nazwisko_Imię_CV.pdf'); prosimy o dodanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

2.      Informacja o dorobku naukowym kandydata (nie więcej niż 500 słów; autoreferat uwzględniający dziedziny naukowe ważne dla kandydata, techniki badawcze, które kandydat stosował oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i inne osiągnięcia kandydata, włączając w to spis publikacji i doniesień zjazdowych, których kandydat jest współautorem) w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: 'Nazwisko_Imię_Autoreferat.pdf'

3.      Referencje od promotora lub opiekuna naukowego pracy magisterskiej oraz od poprzednich pracodawców, jeśli wykonywana praca miała charakter naukowy (w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: 'Nazwisko_Imię_Ref.pdf')

4.      Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o statusie studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

Opis zadań:

Celem projektu jest analiza biologicznych i środowiskowych czynników wpływających na ekstensywność i intensywność zarażenia wybranych żywicieli paratenicznych plerocerkoidami Spirometra erinaceieuropaei (Diphyllobothriidae) oraz poznanie zależności filogenetycznych, zmienności genetycznej i dróg rozprzestrzeniania się sparganozy w środowisku. Tasiemiec S. erinaceieuropaei jest bardzo słabo zbadanym pasożytem a, jak wskazują wstępne badania, dość często występuje w środowisku w północno-wschodniej Polsce. Wszystkie zaplanowane w projekcie badania zostaną przeprowadzone na dwóch gatunkach żywicieli paratenicznych - borsuku (Meles meles) i jenocie (Nyctereutes procyonoides). Podczas trwania projektu planowane jest: (1) zbiór materiału w terenie i analiza stopnia zarażenia tasiemcem S.erinaceieuropaei wybranych gatunków kręgowców; (2) określenie składu diety borsuków i jenotów; (3) izolacja plerocerkoidów S. erinaceieuropaei do badań morfometrycznych i filogenetycznych; (4) wykonanie analizy molekularnej mtDNA oraz markerów mikrosatelitarnych DNA larw S. erinaceieuropaei (5) określenie wpływu czynników biologicznych - gatunek, wiek, płeć) i środowiskowych (dieta, środowisko, lokalizacja) na krążenie pasożyta w przyrodzie oraz poznanie dróg transmisji i historii kolonizacji.

 

Warunki zatrudnienia:

  1. stypendium 2500 zł/mies
  2. przyznanie stypendium jest równoznaczne z podjęciem z dn. 01.10.2017 r. studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  3. rozpoczęcie pracy w projekcie nie później niż 01.10.2017 r.
  4. stały pobyt w Białowieży przez okres pracy w projekcie.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:
- uczestnictwo w realizacji ciekawego projektu naukowego;
- pracę w przyjaznym zespole badawczym, w dobrze wyposażonym i zorganizowanym laboratorium biologicznym pod opieką kompetentnych opiekunów;
- możliwość rozwoju naukowego;
- roczne stypendium doktoranckie, w wysokości 2500 PLN miesięcznie z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata;

- możliwość starania się o przydział służbowego pokoju/mieszkania.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do kierownika projektu dr Marty Kołodziej-Sobocińskiej, na adres: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, e-mail: mksobocinska@ibs.bialowieza.pl, do dnia 19.06.2017 roku do godz. 12:00. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie IBS PAN, ul. Waszkiewicza 1 w Białowieży. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06 2017 r.

 

 

 

 


 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści