Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk plakatów zakładek i kubków, roll up

W związku z realizacją projektu e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia, realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Ścieżki Kopernika, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wydruk plakatów, zakładek, kubków i roll up wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.


Oferty należy przesłać w terminie do dnia  08.11.2013 r. do godziny 10:00 na adres:

Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1
17-230 Białowieża

lub mailowo na adres: annamilko@ibs.bialowieza.pl


Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma lub dostępnym na stronie: www.ibs.bialowieza.pl.

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.