Ogłoszenia

Oferty Pracy:


 

 

 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Populacji.

 

 

Wymagania

-          stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia lub pokrewnej;

-          udokumentowany dorobek naukowy z zakresu ekologii zwierząt i ochrony przyrody w czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports;

-          doświadczenie w statystycznej analizie danych przyrodniczych i dobra znajomość środowiska programu R, potwierdzone publikacjami naukowymi;

-          doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz staże odbyte w instytucjach zagranicznych;

-          doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;

-          biegła znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

- realizacja badań z zakresu ekologii zwierząt,

- publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;

- planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;

- współpraca z zespołem IBS PAN.

 

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

-  życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji i udział w projektach oraz stażach naukowych;

-  odpis dyplomu;

-  oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko adiunkta, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1). 

 

Termin składania dokumentów: do 06.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 16.11.2018 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża, email: mripas@ibs.bialowieza.pl

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: kschmidt@ibs.bialowieza.pl

 


 

 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

 

Wymagania

- stopień magistra w dyscyplinie biologia lub pokrewnej,

- doświadczenie w pracy z małymi i średnimi drapieżnikami przy użyciu radio-telemetrii,

- umiejętność analizy użytkowania przestrzeni i wybiórczości środowiska ssaków oraz analizy danych z genetyki populacyjnej udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym,

- doświadczenie w pracy w środowisku R oraz w programie ArcGIS,

- dorobek naukowy opublikowany w czasopismach naukowych z bazy JCR

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz kierowaniu projektami naukowymi,

- dobra znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

- realizacja badań z zakresu ekologii behawioralnej i ewolucyjnej;

- odłowy zwierząt, zbiór materiału do analiz genetycznych, sekcje martwych zwierząt, obsługa fotopułapek,

- analiza i interpretacja danych radiotelemetrycznych, oraz uzyskanych przy pomocy fotopułapek, a także danych z zakresu genetyki populacyjnej;

- publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych;

- planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych;

- współpraca z zespołem IBS PAN.

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na czas określony (3 lata).

 

Wymagane dokumenty:

-   wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

-   list motywacyjny,

-   życiorys naukowy (CV) uwzględniający wykaz publikacji oraz udział w projektach;

- kwestionariusz osobowy

- odpis dyplomu magisterskiego,

-   oświadczenie kandydata, że w przypadku objęcia stanowiska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie jedynym miejscem pracy;

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko asystenta, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1). 

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy nadsyłać na adres: mripas@ibs.bialowieza.pl.

Termin składania dokumentów: do 06.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 16.11.2018 r.

Adres: Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: zalewski@ibs.bialowieza.pl