Ogłoszenia

Oferty Pracy: 

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
  ogłasza konkurs

na stanowisko doktoranta

w projekcie badawczym NCN:

„Czy wilki regulują zachowania, rozmieszczenia przestrzenne i aktywność zespołu

drapieżników drugiego rzędu w antropogenicznym krajobrazie Polski?".

 

Wymagania:

1.      Stopień magistra nauk biologicznych, specjalizacja ekologia lub inna z zakresu nauk biologicznych 

2.      Znajomość i praktyczne doświadczenia z ekologicznych badań terenowych, zwłaszcza z wykorzystaniem foto-pułapek

3.      Dobra znajomość metod statystycznych do analizy  danych charakteryzujących się dużą zmiennością oraz rozkładami odbiegającymi od normalnego z dużą liczbą zer (dane pochodzące z foto-pułapek)

4.      Dobra znajomość programów statystycznych, w szczególności pakietów w środowisku R, np. 'Overlap', 'Activity', 'CamtrapR', 'Unmarked', 'lme4'

5.      Dobra znajomość narzędzi GIS, w szczególności Quantum GIS

6.      Autorstwo (zwłaszcza pierwszy lub drugi autor) artykułów naukowych z zakresu ekologii zwierząt lub ekologii roślin w recenzowanych czasopismach międzynarodowych

7.      Doświadczenie w pracy lub studiach na zagranicznej uczelni lub instytucie naukowym

8.      Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

9.      Biegła znajomość języka polskiego

10.  Prawo jazdy

Opis zadań:
Asystent będzie uczestniczył w projekcie naukowym „Czy wilki regulują zachowania, rozmieszczenia przestrzenne i aktywność zespołu drapieżników drugiego rzędu w antropogenicznym krajobrazie Polski?", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w charakterze wykonawcy (okres finansowania doktoranta: do 36 miesięcy). Celem tego projektu jest zbadanie, w jaki sposób duże drapieżniki (wilk Canis lupus) kształtują populacje drapieżników drugiego rzędu (takich jak borsuk Meles meles, czy lis Vulpes vulpes, zwanych w dalszej części tekstu mezodrapieżnikami) w antropogenicznym krajobrazie Europy.

Badania przeprowadzone w naturalnym krajobrazie, o niewielkim oddziaływaniu człowieka wyraźnie pokazują, że gatunki dużych drapieżników oddziaływują na zgrupowania mezodrapieżników. Natomiast badania przeprowadzone w krajobrazach antropogenicznych sugerują, że człowiek może w istotny sposób wpływać na funkcjonowanie dużych gatunków drapieżników, a tym samym modyfikować ich ekologiczną rolę w ekosystemach. Celem naszego projektu jest zbadanie, w jaki sposób rozmieszczenie i aktywność mezodrapieżników zmienia się w czasoprzestrzeni w odpowiedzi na występowanie lub brak wilków w czterech antropogenicznych kompleksach leśnych położonych w pobliżu Warszawy (Kampinoski, Kozienicki, Bolimowski, Mazowiecki). Watahy wilków występują tylko w dwóch obszarach leśnych, ale we wszystkich czterech występują różne gatunki mezodrapieżnikow. Planujemy szereg opisowych i doświadczalnych badań terenowych, które pomogą nam zweryfikować powyższe hipotezy. W trakcie badań zamierzamy zainstalować szereg foto-pułapek w stałych miejscach na całym obszarze badanych lasów. Zachowanie wilków i mezodrapieżników w czasie i przestrzeni będzie monitorowane żeby określić w jaki sposób gatunki mezodrapieżników modyfikują swoje wzorce zachowań w czasie i przestrzeni w odpowiedzi na obecność/brak wilków w antropogenicznych krajobrazach Europy.

Zadania do wykonywania na stanowisku obejmują głównie opracowywanie i analizowanie danych. Ponadto, doktorant  będzie odpowiedzialny za przygotowywanie publikacji naukowych będących efektem prowadzonych analiz.

 

Warunki zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony (36 miesiące)

Rozpoczęcie pracy:
15-01-2018

Wysokość wynagrodzenia:
4 500 PLN/miesiąc(brutto)

Dodatkoweinformacje:

Wymagane dokumenty:

Oceny kandydatów dokona komisja składająca się z polskich i holenderskich partnerów realizujących projekt. Po wstępnej ocenie przedstawionych dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na  rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa w języku angielskim może się odbyć przez aplikację 'Skype' ).  

Składanie dokumentów: do 31.12.2017 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: od 02.01.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 10.01.2018 r.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: dkuijper@ibs.bialowieza.pl
Prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do: dkuijper@ibs.bialowieza.pl

 

 


 

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

zatrudni

specjalistę ds. kadr i administracji

Wymagania:

1.    Wykształcenie wyższe w kierunku administracja lub pokrewne;

2.    Znajomość pakietu MS Office w zakresie programów Word, Excel, Power Point;

3.    Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

4.    Zdolności interpersonalne, komunikatywność, asertywność, inicjatywa;

5.    Umiejętność pracy w zespole;

Umiejętności mile widziane:

6. Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i obsługi HR oraz archiwum;

Zadania wykonywane na stanowisku:

1) obsługa kadrowa;

2) sprawozdawczość;

3) korespondencja i przygotowanie wniosków statutowych;

4) archiwizacja i obieg dokumentów;

5) aktualizacja danych dotyczących Instytutu;

 

Warunki zatrudnienia

Umowa na czas określony z możliwością stałego zatrudnienia

 

Rozpoczęcie pracy:

01.02.2018 r.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie;

2. Kwestionariusz osobowy;

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

4. Oświadczenie o niekaralności;

5. Odpis dyplomu ukończenia studiów;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922).

7. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów specjalistycznych i językowych;

Termin składania dokumentów: do 15.01.2018 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, pokój nr 2 lub drogą elektroniczną na adres: mripas@ibs.bialowieza.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (mripas@ibs.bialowieza.pl) lub telefoniczny (85 6827750).

 

 


 

 

 

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
  ogłasza konkurs

na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym NCN:

„ Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej".

Wymagania:

1.      Stopień magistra nauk biologicznych, specjalizacja ekologia

2.      Stopień doktora nauk biologicznych

3.      Znajomość i praktyczne doświadczenie z ekologicznych badań terenowych

4.      Doświadczenie w pracy z foto-pułapkami i dużymi bazami danych multimedialnych

5.      Dobra znajomość metod statystycznych do analizy zestawów danych terenowych charakteryzujących się dużą zmiennością

6.      Dobra znajomość programów statystycznych, w szczególności pakietów w środowisku R

7.      Udokumentowany dorobek naukowych z zakresu ekologii zwierząt lub ekologii roślin w recenzowanych czasopismach międzynarodowych

8.      Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Umiejętności mile widziane:

9.      Doświadczenie w pracy lub studia odbyte na zagranicznej uczelni lub w zagranicznym instytucie naukowym jest dodatkowym plusem

10.  Doświadczenie i umiejętności programistyczne

Opis zadań

Post-doc będzie uczestniczył w projekcie naukowym „Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w charakterze wykonawcy (okres finansowania stanowiska: do 12 miesięcy). Celem tego projektu jest zbadanie długoterminowego wpływu dużych powalonych drzew w połączeniu z obecnością wilków na regenerację gatunków drzew preferowanych i niepreferowanych przez jelenia europejskiego w Puszczy Białowieskiej w Polsce.

Poprzednie badania wykazały, że duże, powalone drzewa mogą skutecznie ograniczać widoczność i utrudniać potencjalną ucieczkę i dlatego są postrzegane przez ssaki kopytne jako obiekty ryzykowne. W rezultacie, ssaki kopytne rzadziej przebywają w bliskim sąsiedztwie powalonych kłód i spędzają tam mniej czasu żerując. Może się to przełożyć na zwiększenie sukcesu odnowienia preferowanych i mniej odpornych na zgryzanie gatunków drzew, np. dębu (Quercus robur). Poprzednie badania wykazały, że martwe drewno wpływało pozytywnie na przeżywalność i sukces rekrutacyjny siewek dębu, ale nie w przypadku żołędzi, które były zjadane przez dziki (Sus scrofa). W zasobnych drzewostanach liściastych dziki były najważniejszym konsumentem żołędzi ograniczając istotnie ich liczebność a zatem wpływając na proces odnowienia dębu. W ostatnich latach pojawienie się Afrykańskiego pomoru świń (African Swine Fever, ASF) w Polsce wschodniej spowodowało drastycznie zmniejszenie populacji dzika na obszarze Puszczy Białowieskiej. Ponieważ przed pojawieniem się choroby dzik był jednym z najliczniejszych ssaków kopytnych na obszarze Puszczy Białowieskiej, to ograniczenie jego populacji istotnie zmieniło strukturę zespołu ssaków kopytnych wpływając tym samym na inne poziomy troficzne, zarówno poprzez procesy oddolne (bottom-up) jak i odgórne (top-down). Masowe zamieranie dzika w ostatnich latach umożliwia zbadanie jego roli w ekosystemie, a zwłaszcza jego funkcji w kształtowaniu odnowienia drzew w Puszczy Białowieskiej - najlepiej zachowanego lasu strefy umiarkowanej w Europie.

 

Szukamy kandydatów, którzy w ramach oferowanego stanowiska zrealizują następujące cele:

 

- analiza wpływu ASF na strukturę populacji dzika na obszarach chronionych (ochrona ścisła) i zarządzanych (gospodarka łowiecka)

- analiza efektów ASF (zmniejszona liczebność populacji dzika) na inne poziomy troficzne:

- wpływ na odnowienie dębu w zależności od ilości martwego drewna (z wykorzystaniem danych pochodzących sprzed ASF)

- wpływ na odnowienie gatunków drzewiastych oraz skład gatunkowy roślin zielnych na stałych powierzchniach próbnych na podstawie stanu sprzed i po ASF          

- analiza zmian w diecie wilka na podstawie analiz odchodów na podstawie danych sprzed i po ASF

 

Warunki zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony (12 miesiące)

Rozpoczęcie pracy:
01-01-2018

Wysokość wynagrodzenia:
4 059 PLN/miesiąc(brutto)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

Oceny kandydatów dokona komisja składająca się z partnerów realizujących projekt. Po wstępnej ocenie przedstawionych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Składanie dokumentów: do 15.11.2017 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: od 20.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 15.12.2017 r.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: dkuijper@ibs.bialowieza.pl
Prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do: dkuijper@ibs.bialowieza.pl