Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Adam Łomnicki

Stanowisko: Profesor

Adam Łomnicki

e-mail

Telefon 00 48 (12) 636 4796

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

 • 1958 mgr biologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1962 dr nauk przyrodniczych, jw.
 • 1970 dr habilitowany nauk przyrodniczych, jw.
 • 1980 profesor zwyczajny

Profil badawczy

Dynamika liczebności i stabilność populacji. Ewolucyjne ograniczenia procesów ekologicznych. Wyprowadzanie właściwości populacji z właściwości osobników wchodzących w jej skład. Zmienność wewnątrz-populacyjna i jej znaczenie dla stabilności układów ekologicznych. Poziomy działania doboru naturalnego. Laboratoryjne populacje chrząszczy z rodzaju Tribolium. Ochrona przyrody.

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

 • 1958  Bureau of Animal Populations, Oxford University (2 miesiące)
 • 1964/5 Department of Zoology, University of Michigan (12 miesięcy)
 • 1976/7 King's College Research Centre, Cambridge (12 miesięcy)
 • 1980 i 1981 Department of Zoology, Oslo University (2 miesiące)
 • 1989/90 Department of Ecology, Lund University (6 miesięcy)

Aktualne projekty badawcze

Konsekwencje zmienności genotypowej dla dynamiki populacji

Zakończone projekty badawcze

Konkurencja typu scramble i contest, nierówny podział zasobów i monopolizacja jako czynniki determinujące dynamikę liczebności populacji

Pełnione funkcje dodatkowe (np. komisja etyczna, grupa ekspercka)/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN
 • członek rady redakcyjnej „Evolutionary Ecology Research
 • członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk od roku 1991
 • członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności od roku 1993
 • członek Academia Europea od roku 1998
 • członek American Society of Naturalists od roku 1969
 • członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści