Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Małgorzata Krasińska

Stanowisko: Profesor

Grupa badawcza: Zespół Ekologii Żubra

e-mail

telefon: +48 (85) 682-77-73

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

 • Profesor Nauk Biologicznych: 2004
 • Doktor habilitowany Nauk Weterynaryjnych : 1989, Wydział Weterynaryjny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,
 • Doktor nauk weterynaryjnych: 1968, Wydział Weterynaryjny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa  
 • Lekarz Weterynarii: 1961, Wydział Weterynarii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Profil badawczy (zainteresowania badawcze, doświadczenia badawcze)

Profesor Krasińska jest specjalistą w zakresie ekologii, morfologii, etologii i chorób żubra oraz zarządzania populacjami tego gatunku. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących różnych aspektów morfologii, ochrony, zwyczajów oraz użytkowania przestrzeni wolno żyjących populacji żubrów w Polska i na Białorusi. Była również wykonawcą wieloletnich badań nad hybrydyzacją żubra i bydła domowego. Występowała w charakterze promotora pracy doktorskiej oraz nadzorowała prace magisterskie studentów z Polski i z zagranicy. Prof. Krasińska jest autorką i współautorką 4 książek i rozdziałów w książkach oraz 90 prac badawczych i artykułów.

Doświadczenie międzynarodowe

 • 1990 - 2007 kilkanaście wizyt badawczych w Państwowym Parku Narodowym „Belovezhskaya Puishcha" , Berezinskim Rezerwacie Biosfery na Białorusi oraz w Instytucie Zoologii BAN w Mińsku (pobyty od 1 tygodnia do 1 miesiąca)
 • 1986 i 1989 - wizyta badawcza w Instytucie Genetyki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Nowosybirsk, Rosja (1 miesiąc)
 • 1975 i 1980 - wizyta badawcza w INRA, Francja (1 miesiąc)
 • 2009 tygodniowa wizyta w Państwowym Muzeum Darwinowskim w Moskwie (Rosja)

Aktualne projekty badawcze

Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej

Zakończone projekty badawcze (tytuły)

 • Problem węzłowy: Naukowe podstawy gospodarki środowiskiem. Zadanie: Rola i organizacja populacji kopytnych w różnych fizjocenozach (1976-1980) (koordynowany przez Instytut Ekologii PAN)
 • Problem MR-II-19. Temat I: Sytuacja niektórych gatunków zwierząt rzadkich i metody zmierzające do ich restytucji. Zadanie I.1.5 Czynniki wpływające na strategię użytkowania środowiska i organizację populacji żubrów 1981-1985 (koordynowany przez Wydział Leśny SGGW)
 • Problem RR II 17. Ochrona i sterowanie populacjami wybranych gatunków zwierząt rzadkich i łownych. Temat I 1. Organizacja socjalna i przestrzenna populacji żubrów w różnych krajobrazach 1986-1990
 • Projekt KBN nr nr 6 6368 91 02, pt. „Wpływ różnych ekosystemów oraz sposobów prowadzenia gospodarki leśnej na strukturę socjalną i przestrzenną żubrów. Okres realizacji projektu: 01.01.92-31.12.94.
 • Projekt KBN nr PO4F 049 10 pt. „Wielkość areałów osobniczych żubrów w zależności od wieku, płci i środowiska w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Okres realizacji projektu: 01.07.96-31.12.99
 • Projekt promotorski KBN, nr 6P04G 057 21 pt. „Behawior rozrodoczy żubrów Bison bonasus (L.) (główny wykonawca mrg inż . K. Daleszczyk). Okres realizacji projektu 1.08.2001-31.01.2003).
 • Współwykonawca projektu Fundacji Polsko-Niemieckiej  nr 6382/01/EB pt. „Balanoposthitis u żubrów w Puszczy Białowieskiej". Okres realizacji projektu: 2002-2003.
 • Współwykonawca w projekcie badawczym KBN nr 6 PO4F 011 26 pt. "Sposób uzytkowania przestrzeni I startegia rozrodcza zubra w Pusczy Białowieskiej I Knyszynskiej. Okres realizacji 2004-2007.

Pełnione funkcje dodatkowe (np. komisja etyczna, grupa ekspercka)/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

 • Bison Specialist Group of the Species Survival Commission IUCN
 • Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego
 • Członek Rady Naukowej Zakładu Badania Ssaków PAN
 • Członek Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach od 2000 do 2009 r.

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Ministra Środowiska za książkę „Żubr. Monografia naukowa" (2004)
 • Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za monografię  „Hybrydy żubra i bydła domowego" (1989)
 • Nagroda Rektora SGGW za osiągnięcia w zakresie badań nad żubrami (1983)

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści