Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Żubr (Bison bonasus) - Sposób użytkowania przestrzeni i strategia rozrodcza w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej

Kierownik projektu: Rafał Kowalczyk

Cele i założenia projektu

Celem planowanego projektu będzie określenie sposobu użytkowania przestrzeni przez żubry oraz czynników kształtujących wielkość areałów krów i byków.


 Badaniami objęte zostaną żubry bytujące w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, co pozwoli porównać strukturę przestrzenną i system kojarzenia się żubrów przy różnym poziomie zagęszczeń populacji i w odmiennych warunkach środowiskowych. Połączenie metody telemetrii i badań genetycznych umożliwi zbadanie relacji między osobnikami różnej płci i wieku, strategii i sukcesu rozrodczego żubrów oraz czynników je kształtujących, a także liczby byków i żubrzyc biorących udział w rozrodzie. Poznanie tych parametrów ma istotne znaczenie dla funkcjonowaniu populacji żubrów, szczególnie dla jej struktury genetycznej.

Celem projektu jest też zbadanie wpływu czynników zakłócających naturalne strategie rozrodcze gatunku takich jak: rozmieszczenie miejsc dokarmiania wpływające na strukturę przestrzenną populacji oraz choroba narządów rozrodczych samców, eliminująca samce z rozrodu. Podjęcie badań jest dodatkowo uzasadnione planami rozszerzenia areału występowania żubra w regionie Puszczy Białowieskiej i stwarza sposobność poznania możliwości migracyjnych i adaptacyjnych żubrów. Dzięki dużej częstotliwości i dokładności namiarów telemetrycznych możliwe będzie dokładne poznanie sposobu żerowania i wykorzystania przez żubry różnych środowisk, rytmu dobowej aktywności i długości dobowej wędrówki.

Projekt posiada wysoki wymiar praktyczny ze względu na skalę rozwiązywanych problemów mających istotne znaczenie dla ochrony żubra oraz innych gatunków zagrożonych wyginięciem. Zebrane dane pozwolą na wypracowanie nowego podejścia do sposobu ochrony żubra mającego na celu zapewnienie trwałej egzystencji gatunku przy mniejszej ingerencji człowieka.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści